Thể loại:Chấm dứt ở châu Á theo thiên niên kỷ – Theo ngôn ngữ khác