Thể loại:Khái niệm trong luân lý học – Theo ngôn ngữ khác