Thể loại:Phương thức gây đau đớn – Theo ngôn ngữ khác