Thể loại:Sơ khai khoa học thư viện và khoa học thông tin – Theo ngôn ngữ khác