Thể loại:Sơ khai thực vật một lá mầm – Theo ngôn ngữ khác