Thể loại:Sự kiện định kỳ thành lập thập niên 2010 – Theo ngôn ngữ khác