Thể loại:Sự kiện thể thao định kỳ thành lập thập niên 1910 – Theo ngôn ngữ khác