Thể loại:Sự kiện thể thao định kỳ thành lập thế kỷ 21 – Theo ngôn ngữ khác