Thể loại:Tổ chức giải thể năm 1945 – Theo ngôn ngữ khác