Thể loại:Từ viết tắt từ chữ đầu – Theo ngôn ngữ khác