Thể loại:Thể loại theo tên nhà triết học – Theo ngôn ngữ khác