Thể loại:Trung Hoa Dân Quốc (1912-1949) – Theo ngôn ngữ khác