Thống Nhất, thành phố Hòa Bình – Theo ngôn ngữ khác