Thời gian sống trung bình (vật lý) – Theo ngôn ngữ khác