Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác