Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Hai của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác