Thang Medvedev-Sponheuer-Karnik – Theo ngôn ngữ khác