Thanh Bình (thị trấn), Thanh Bình – Theo ngôn ngữ khác