Thanh Thịnh, Chợ Mới (Bắc Kạn) – Theo ngôn ngữ khác