The Art of Computer Programming – Theo ngôn ngữ khác