The Boys (bài hát của Girls' Generation) – Theo ngôn ngữ khác