Theo van Gogh (nhà buôn tranh) – Theo ngôn ngữ khác