Thiên long bát bộ (định hướng) – Theo ngôn ngữ khác