Thiên thể bên ngoài Sao Hải Vương cộng hưởng – Theo ngôn ngữ khác