Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân – Theo ngôn ngữ khác