Thuận Thiên (phủ cũ Trung Quốc) – Theo ngôn ngữ khác