Thuật toán tìm đường đi trong mê cung – Theo ngôn ngữ khác