Thuyết axit-bazơ Brønsted-Lowry – Theo ngôn ngữ khác