Thuyết sắc động lực học lượng tử – Theo ngôn ngữ khác