Tiếng Triều Tiên tại Nhật Bản – Theo ngôn ngữ khác