Tiền hoàng hậu (Minh Anh Tông) – Theo ngôn ngữ khác