Tiểu vương quốc của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – Theo ngôn ngữ khác