Tinh thần – Theo ngôn ngữ khác

Tinh thần có sẵn trong 25 ngôn ngữ.

Trở lại Tinh thần.

Ngôn ngữ