Mở trình đơn chính

Toyotomi Hideyoshi – Theo ngôn ngữ khác