Trái tim và tâm trí (chiến tranh Việt Nam) – Theo ngôn ngữ khác