Trình chỉnh sửa đồ họa raster – Theo ngôn ngữ khác