Trò chơi Cuộc sống của Conway – Theo ngôn ngữ khác