Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng – Theo ngôn ngữ khác