Trương Tuấn (nhà Tống, sinh 1097) – Theo ngôn ngữ khác