Trương hoàng hậu (Minh Hiếu Tông) – Theo ngôn ngữ khác