Trương hoàng hậu (Minh Nhân Tông) – Theo ngôn ngữ khác