Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông – Theo ngôn ngữ khác