Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh – Theo ngôn ngữ khác