Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác