Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học – Theo ngôn ngữ khác