Trưng cầu dân ý độc lập Ukraina, 1991 – Theo ngôn ngữ khác