Tranh chấp chủ quyền Biển Đông – Theo ngôn ngữ khác