Mở trình đơn chính

Trinitrotoluen – Theo ngôn ngữ khác