Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức – Theo ngôn ngữ khác