Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp – Theo ngôn ngữ khác